Viktig information om energimarknaden samt regelverk för den som överväger en investering i solceller

Mikroproducent

Ellagens definition på mikroproducent är:
Anläggningens effekt är max 43,5 kW.
Din huvudsäkring är max 63 A.
Ditt hushåll gör av med mer el än du producerar på ett kalenderår.

Skattelagens definition på mikroproducent är:
Din huvudsäkring är max 100 A.
Du matar högst ut 30 000 kWh per kalenderår i elnätet.

Skattereduktion

Som mikroproducent (enligt Skattelagen) har du sedan 1 januari rätt till 60 öre skattereduktion per kWh du matar in på elnätet. Dock max 18 000 kr per år.

Ex: en BRF som inte har någon inkomstskatt, kan dra av detta på fastighetsskatten. 

Avgifter från nätägaren

2010 gjordes ellagen om så att elbolagen inte får ta ut några abonnemangsavgifter för inmatning av el från mindre solcellsanläggningar. Detta gäller om du förbrukar mer än du säljer på ett år, dvs är nettokonsument.

Som mikroproducent (enligt Ellagen) är nätägaren skyldig att bekosta bytet av elmätare till en sådan sort som mäter el i båda riktningarna, så att mängden el som säljs till elhandelsbolaget kan registreras.

Nettokonsument/-producent

Nettokonsument av el på årsbasis innebär att du köper mer el än du gör av med sammantaget över hela året. Nettoproducent är motsatsen.

Som nettokonsument får du betydligt bättre betalt för el som matas ut på elnätet än som nettoproducent.

Som nettoproducent kan du tvingas betala mätavgift, en fast kostnad för mätning, beräkning och rapportering.

Sälja solel

Elektricitet är en speciell handelsvara då den används i samma millisekund som den genereras. Så om om det vid en given tidpunkt genereras mer el än vad fastigheten konsumerar så matas överskottet ut på elnätet. Normalt för en villa med solceller är att endast 30-60% av lokalt producerad el används direkt inom fastigheten. Då är det viktigt att ha ett abonnemang hos ett elhandelsbolag som betalar bra för överskottet. Här finns en lista som hålls relativt uppdaterad:

Till listan med köpare av solel

Elcertifikat (EC) och Ursprungsgarantier (UG)

All förnyelsebar el som genereras kan tilldelas EC och UG. Elcertifikatsystemet baseras på en kvotplikt som elhandelsbolag måste fylla, därför skapas ett värde på EC. Ursprungsgarantier baseras på ett frivilligt system, ju fler som kryssar att de vill köpa 100% solel i sitt elavtal, desto större blir värdet av UG.

I alla installationer av Sunroof inkluderas en Elcertifikatmätare som gör att hela elproduktionen tilldelas EC och UG. Vanligast är annars att tilldelningen enbart sker för den el som mäts av nätägaren – den andel som matas ut på elnätet. Genom den här extra elmätare uppnås även bättre driftövervakning av solcellerna.

Driftövervakning, Elcertifikat, och Ursprungsgarantier.

Investeringsstöd solceller

Finns på 30% av investeringskostnaden till privatpersoner och företag. Blankett skickas till Länsstyrelsen och det är ett kösystem där väntetiden är 1 till 2 år så det är bra att skicka in så tidigt som möjligt. Viktigt! Företag måste skicka in ansökan innan projektet påbörjas. Vi hjälper er gärna med detta.

Investeringsstöd för solceller

ROT-avdrag

Kan göras för installation av solceller. Beräknas enligt schablon till 9% av hela kostnaden. Kan inte kombineras med investeringsstöd.

Investeringsstöd batterilagring

Bidrag får ges med högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor.

Investeringsstöd för energilagring

Bygglov

Ny lag angående bygglov. Beslutet innebär att det inte längre kommer att behövas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen.

Bygglovsbefriade åtgärder

____________________________________

Kontakta oss

Gratis kostnadsförslag