Byggnadsintegrerade solceller (BIPV) kan på signifikant sätt bidra till Sveriges mål om 100% förnybar elproduktion [Sverige ska ha ett 100 procent förnybart elsystem om 20 år. Ibrahim Baylan, energiminister, Lise Nordin, energipolitisk talesperson. 2016-03-29]. Den totala arean tak på alla byggnader i Sverige är ca 1100 km² [Sveriges potential för elproduktion från takmonterade solceller. Sigrid Kamp. Lund 2013]. Om hälften av denna area beläggs med solceller så skulle den genererade elen bli i storleksordningen 60 TWh per år. Detta utgör nästan hälften av hela Sveriges totala elkonsumtion. Det är också lika mycket el som vi idag genererar med kärnkraften per år [550 Mm² * 135 Wp/m² * 800 Wh/Wp.år = 59,4 TWh/år]. Marknadspotentialen är stor då vårt byggnadssystem gör solceller som är integrerade i tak och fasader lönsamt på konsumentnivå. En återbetalningstid på ca 0-3 år av den extra kostnad investeringen medför jämfört med konventionella ytskikt (såna som inte genererar el). Sedan fortsätter ju taket betala av sig självt. Inom ca 10 år har du fått tillbaka hela investeringen, alltså utan att räkna av alternativkostnaden, på en installation som kommer att generera el i 30-50 år.

Vårt BIPV-system sparar upp till 50% av energianvändning vid produktion av ingående komponenter jämfört med konventionella solcellsanläggningar pga att det innehåller en mindre mängd aluminium då modulerna är utan aluminiumram och för att solcellsmodulerna ersätter annat material såsom betongpannor eller fiberarmerad betongskiva, vars ekologiska fotavtryck besparas. BIPV har en intressant utveckling med en marknadspotential inom byggsektorn som i Europa förväntas växa kraftigt under de närmsta åren. En viktig drivkraft i denna process är det EU direktiv (2010/31/EU) som kräver att alla nya byggnader skall vara “nearly zero energy” byggnader efter år 2020. Direktivet säger vidare att “mängden energi som krävs i mycket hög grad skall tillföras i form av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara källor som produceras på plats eller i närheten” (Artikel 2.2). Kravet gäller även, med vissa undantag, vid större renoveringar av befintliga byggnader.

http://www.glass-international.com/contentimages/subscriber-pdf/Lisec_solar_for_web.pdf

Solceller utan aluminiumram “frameless”, som Sunroof använder i byggnadsintegrerade anläggningar, använder mindre än hälften så mycket energi vid tillverkning som konventionella solcellsmoduler. Om besparingen i energianvändning från tillverkningen av det ersatta byggmaterialet (t ex takpannor eller fasadskivor) vägs in så är besparingen ännu större.

Solcellsmoduler består till ~95% (vikt) av glas. Ekologiskt fotavtryck för Sunroof BIPV-system härleds främst till produktionen av glaset (eftersom mängden aluminium är liten). Tillverkning sker med floatglasmetoden som innebär att glasmassan får flyta på en bädd av smält tenn, vilket ger en mycket plan yta. Den plana ytan ger bra ljusegenskaper. Metoden utvecklades på 1950-talet av Sir Alastair Pilkington. Tyvärr så används fortfarande främst fossila bränslen för att smälta råvarorna som tillsammans blir till glas. Råvarorna är ungefär detsamma som många öknars sand består av men denna sand används inte för den har inte såpass kontrollerbar sammansättning och renhet som krävs. Istället används råvaror som bryts från berggrunden. Förhoppningsvis utvecklas tekniken så att solenergi och ökensand kan används i större utsträckning i processen.

http://www.nsg.com/en/sustainability/glassandclimatechange/embodiedc02infloatglass

Kontakta oss

Gratis kostnadsförslag